Tóm tắt nội dung chính Công văn 2402/BTC-TCT về việc Người mua Không phải ký điện tử vào Hóa đơn điện tử

Ngày 23/02/2016, Bộ tài chính (BTC) ban hành Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử với điểm mới là Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Dưới đây là những nội dung đáng chú ý có trong Công văn 2402/BTC-TCT:

Sau khi nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hin tiêu thức chữ ký điện t của người mua trên hóa đơn điện t theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 , BTC có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

5. Tổ chc kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của Hóa Đơn Điện Tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

e) Chữ ký điện t theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện t không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các h sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xut kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì người bán lập hóa đơn điện tcho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phi có chữ ký điện t của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và Điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

Như vậy, theo Công văn 2402/BTC-TCT thì Tổng cục thuế căn cứ vào Hướng dẫn theo công văn này để hướng dẫn các Doanh nghiệp áp dụng Hóa đơn điện tử được MIỄN tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Nguồn: VACOM

Tóm tắt nội dung chính Công văn 2402/BTC-TCT về việc Người mua Không phải ký điện tử vào Hóa đơn điện tử
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *